Brugernavn
 
  Password
    Glemt password?  

  Klik her for at oprette en profil

Vedtægter for HTI Tennis         

 

§ 1 Navn, hjemsted og formål

1.1: Foreningens navn er HTI Tennis.

Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

Foreningen har til formål at fremme interessen for tennis og der igennem opnå et godt kammeratskab og god klubånd.

1.2: Foreningen kan være medlem af Dansk Tennis Forbund og Sjællands Tennis Union under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disse forbunds love og bestemmelser. Foreningen kan lade sig optage i DGI.

§ 2 Medlemskab

2.1: Som medlem af foreningen kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningen s formålsbestemmelser. Medlemmet er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter

2.2: Kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance kan deltage i turneringer mm.

2.4: Et medlem der modarbejder foreningen kan ekskluderes. Beslutningen kan alene træffes af bestyrelsen. Beslutningen om eksklusion kan påklages overfor generalforsamlingen.

2.5: Foreningen kan optage passive medlemmer.

2.6: Foreningen kan udnævne æresmedlemmer, der har samme rettigheder som aktive medlemmer i foreningen. En sådan udnævnelse kræver en enig bestyrelsesbeslutning.

2.7: Udmeldelse af foreningen sker via bestyrelsen.

 

§ 3 Kontingent

3.1: Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

3.2: Kontingentet skal fastsættes til en størrelse, der sikrer at foreningen på intet tidspunkt kommer i økonomisk underskud.

§ 4 Foreningens ledelse

4.1: Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer.

1. Formand

2. Kasserer (økonomisk ansvarlig)

3. Bestyrelsesmedlem

4.2: Bestyrelsen kan efter behov suppleres med et eller flere medlemmer efter bestyrelsens skøn.

4.3: Bestyrelsesmøder indkaldes af et bestyrelsesmedlem efter behov.

§ 5 Generalforsamling

5.1: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside og ved opslag i foreningens lokaler med mindst 3 ugers varsel.

5.2: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.

5.3: Bestyrelsens beretning og det reviderede regnskab skal forelægges på generalforsamlingen.

5.4: Stemmeret har alle aktive som passive medlemmer, der er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen i mindst en måned før generalforsamlingens afholdelse.

5.5: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg i henhold til vedtægterne

6. Eventuelt

5.6: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

5.7: Valgbare er alle foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har gyldigt medlemskab.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen:

Formanden vælges i ulige år.

Kasserer og bestyrelsesmedlem vælges i lige år.

Såfremt afdelingsbestyrelsen udvides med yderligere medlemmer, vælges disse for 1 år ad gangen.

Eventuelle suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

5.8: Minimum 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom.

6.2: Medlemmer der begærer ekstraordinær generalforsamling har mødepligt og skal fremlægge en skriftlig dagsorden for bestyrelsen.

6.3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling.

§ 7 Tegningsret

7.1: Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden og kassereren.

Økonomiske beslutninger der rækker ud over en periode mellem 2 generalforsamlinger tegnes af en enig bestyrelse.

7.2: For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens midler, idet ingen medlemmer hæfter for foreningens eventuelle gæld.

7.3: Kasserer og formand er bemyndiget til at betale regninger via netbank hver for sig. Ved hævning af kontanter i banken skal kasserer og formand i fællesskab underskrive bilag for udbetaling

§ 8 Regnskabsår og økonomi

8.1: Foreningens regnskabsår skal følge kalenderåret (Som foreskrevet af Høje Taastrup Kommune, og kan alene begæres omlagt af kommunen).

8.2: Ved regnskabsårets slutning udarbejdes et regnskab, der revideres af foreningens valgte revisor (-er).

8.3: Foreningen hæfter alene ved sin formue.

§ 9 Låneoptagelse

9.1: Samtlige stemmeberettigede medlemmer der er fyldt 18 år, er pro rate ansvarlig for eventuelle lån der optages af bestyrelsen på generalforsamlingens beslutning.

9.2: Stemmeret om afstemning om optagelse af lån, har kun foreningens medlemmer, der er fyldt 18 år.

9.3: Forslag om optagelse af lån skal fremgå af dagsorden for generalforsamlingen.

§ 10 Vedtægtsændringer

10.1: Disse vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal.

§ 11 Foreningens opløsning

11.1: Foreningen kan opløses, hvis 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum vedtager dette.

11.2: På den første generalforsamling skal opløsningen vedtages med 2/3 af foreningens samtlige stemmeberettigede medlemmer og på den følgende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

11.3: Nedlægges foreningen overføres alle aktiver til Høje Taastrup kommune.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, den 20. marts 2017.